Zaloguj się

Przedszkole samorządowe

Numer 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krasnala Hałabały w Turku

Wiewiórki


Oddział I - 3-latki


Nauczycielki prowadzące:

mgr Nikola Rojek

mgr Nina Ciepłucha


Zajęcia dodatkowe organizowane dla dzieci z grupy I:

- zabawy ruchowe w suchym basenie;

- warsztaty czytelnicze;

- zajęcia umuzykalniające;

- audycje z cyklu „Spotkania z muzyką”;

- przedstawienia teatralne.


PLAN WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI - ROK SZKOLNY 2019/2020


Cel ogólny: wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem, umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe:

- dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych przedszkola
i środowiska rodzinnego;

- włączanie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola;

- stwarzanie partnerskich relacji między rodzicami, a nauczycielami w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci, a także współudział w rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych; 

- współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci;

- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych;

- dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, poznanie jego indywidualnych potrzeb, zainteresowań i uzdolnień;

- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.


ZADANIA I FORMY REALIZACJI:


Poznanie dzieci i ich środowiska.

1. Przeprowadzenie obserwacji dziecka.

2. Rozmowy indywidualne, konsultacje, odbywane z inicjatywy nauczycieli i rodziców.

3. Bieżące rozmowy dotyczące dziecka oraz wynikające z codziennej pracy przedszkola
i grupy.

4. Prowadzenie wywiadów i rozmów w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

5. Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych i dydaktycznych.


Zachęcanie rodziców do współdziałania.

1. Zapoznanie rodziców z dokumentacją przedszkola - spotkanie organizacyjne (IX 2019)

2. Systematyczne prowadzenie kącików grupowych: aktualizowanie prac plastycznych dzieci, prezentacja zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych, nauczanych wierszy i piosenek (IX-VI).

3. Prowadzenie kącika dla rodziców: umieszczanie informacji o uroczystościach i ważnych wydarzeniach, wywieszanie artykułów na różne tematy.

4. Udział rodziców w organizowanych konkursach, uroczystościach (IX-VI).

5. Zachęcanie do systematycznego odwiedzania strony internetowej przedszkola.

6. Prowadzenie przez rodziców zajęć dotyczących ich pracy, zawodu. Wyjścia do zakładów pracy. (IX-VI).

7. Pomoc w przygotowaniu strojów do występów, teatrzyków. (IX-VI)

9. Informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej. (IX-VI)


Zachęcanie rodziców do udziału w uroczystościach, zajęciach otwartych, spotkaniach grupowych.

1. Udział członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych - udział w uroczystościach rodzinnych: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca. (I, V)

2. Organizowanie zebrań, zajęć otwartych, warsztatów dla rodziców w przedszkolu (zajęcie o tematyce  matematycznej - X, o tematyce bożonarodzeniowej - XII, spotkanie wielkanocne - IV oraz zaprezentowanie przez dzieci nabytych umiejętności - VI).

3. Zachęcanie rodziców do czytania w przedszkolu bajek dzieciom (IX-VI). 

4. Udział rodziców w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, zbierania nakrętek, Świąteczna Paczka i innych (wg potrzeb).

Zwierzaki - przedszkolaki

Jeżyki

Grupa jezyków
więcej

Wiewiórki

Grupa jezyków
więcej

Ptaki

Grupa jezyków
więcej

Borsuki

Grupa jezyków
więcej

Niedźwiedzie

Grupa jezyków
więcej

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krasnala Hałabały w Turku
ul. Browarna 5
62-700 Turek

tel: (63) 278 54 61

przedszkole8_turek@interia.pl

Przedszkole Samorządowe nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krasnala Hałabały w Turku
ul. Browarna 5
62-700 Turek