Zaloguj się

Przedszkole samorządowe

Numer 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krasnala Hałabały w Turku

Jeżyki


Oddział V - grupa integracyjna


Nauczycielki prowadzące:

mgr Agata Rutkowska

mgr Katarzyna Kucia

Nauczycielki wspomagające:

mgr Elżbieta Osajda 

mgr Katarzyna Śliwińska


Zajęcia dodatkowe organizowane dla dzieci z grupy V:

- warsztaty czytelnicze;

- zajęcia umuzykalniające;

- audycje z cyklu „Spotkania z muzyką”;

- przedstawienia teatralne;

- zajęcia artystyczne - kółko plastyczne;

- zajęcia artystyczne - kółko teatralne;

- logopedia;

- zajęcia rewalidacyjne;

- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne;

- religia.


PLAN WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI NA ROK 2019/2020


CEL OGÓLNY:

- wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału
w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola
i środowiska rodzinnego;

- wszechstronny rozwój dziecka; 

- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami;

- budowanie integracji pomiędzy rodzicami dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych;

- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych;

- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola;

- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola;

- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację;

- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

 

ZADANIA I FORMY REALIZACJI:

Organizacja spotkań z rodzicami

1.     Spotkanie organizacyjne: zapoznanie rodziców z Podstawą programową wychowania przedszkolnego (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ) z dnia 26 lipca 2018 r., poznanie ramowego rozkładu dnia, określenie zasad i form współpracy, wybór Komitetu Rodzicielskiego. (IX)

2.     Spotkania indywidualne – podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. (IX-VI)

3.     Dyżury nauczycielskie. (IX-VI)

 

Pedagogizacja rodziców

Prowadzenie kącika dla rodziców - prezentacja nauczonych treści – wiersze, piosenki, zapoznanie z tematami kompleksowymi. (IX-VI)

 

Współpraca z rodzicami w celu podnoszeniu poziomu nauczania

1.     Prowadzenie zajęć otwartych: Kształtowanie pojęć matematycznych (XI);
„Co już potrafię” (VI)

2.     Prezentowanie referatów. (IX-VI)

3.     Konsultacje z inicjatywy rodzica lub nauczyciela. (IX-VI)

4.     Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów twórczości dziecięcej. (IX-VI)

5.     Informowanie o postępach dziecka w nauce i zachowaniu. (IX-VI)

 

Współudział nauczyciela i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci

1.     Informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej. (IX-VI)

2.     Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych. (IX-VI)


Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola

Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola: pomoc w przygotowaniu strojów do występów, teatrzyków, pomoc w wykonaniu strojów karnawałowych. (IX-VI)

 

Udział członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych

Udział w uroczystościach rodzinnych: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca (I, V).

Zwierzaki - przedszkolaki

Jeżyki

Grupa jezyków
więcej

Wiewiórki

Grupa jezyków
więcej

Ptaki

Grupa jezyków
więcej

Borsuki

Grupa jezyków
więcej

Niedźwiedzie

Grupa jezyków
więcej

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krasnala Hałabały w Turku
ul. Browarna 5
62-700 Turek

tel: (63) 278 54 61

przedszkole8_turek@interia.pl

Przedszkole Samorządowe nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krasnala Hałabały w Turku
ul. Browarna 5
62-700 Turek