Zaloguj się

Przedszkole samorządowe

Numer 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krasnala Hałabały w Turku

Niedźwiedzie


Oddział IV - 6-latki


Nauczycielki prowadzące:

mgr Justyna Witoska

mgr Magdalena Kubanek


Zajęcia dodatkowe organizowane dla dzieci z grupy IV:

- warsztaty czytelnicze;

- zajęcia umuzykalniające;

- audycje z cyklu „Spotkania z muzyką”;

- przedstawienia teatralne;

- zajęcia artystyczne - kółko plastyczne;

- zajęcia teatralne - kółko teatralne;

- logopedia;

- religia.


PLAN WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI - ROK SZKOLNY 2019/2020


CEL OGÓLNY: 

- wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego;

-wszechstronny rozwój dziecka; 

- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami;

- budowanie integracji pomiędzy rodzicami;

- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych;

- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola;

- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola;

- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację;

- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

 

ZADANIA I FORMY REALIZACJI:

Organizacja spotkań z rodzicami.

1.     Spotkanie organizacyjne: zapoznanie rodziców z Podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dn. 14 lutego 2017 r.); poznanie rozkładu dnia, określenie zasad i form współpracy, wybór Komitetu Rodzicielskiego. (IX)

2.     Spotkania indywidualne – podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. (IX-VI)

3.     Dyżury nauczycielskie. (IX-VI)

Uświadamianie rodziców.

Prowadzenie kącika dla rodziców - prezentacja nauczonych treści – wiersze, piosenki, zapoznanie z tematami kompleksowymi. (IX-VI)

 

Współpraca z rodzicami w celu podnoszeniu poziomu nauczania.

1.     Prowadzenie zajęć otwartych:  Zajęcia matematyczne (XI), „Dzień Matki i Ojca”(V)

2.     Prezentowanie referatów. (IX-VI)

3.     Czytanie dzieciom przez członków rodzin. (IX-VI)

4.     Prezentowanie swoich zawodów. (IX-VI)

5.     Informowanie o postępach dziecka w nauce i zachowaniu. (IX-VI)

6.      Konsultacje z inicjatywy rodzica lub nauczyciela. (IX-VI)

7.     Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów twórczości dziecięcej. (IX-VI)

8.     Informowanie o postępach dziecka w nauce i zachowaniu. (IX-VI)

 

Współudział nauczyciela i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci.

1.     Informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej. (IX-VI)

2.     Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych. (IX-VI)

 

Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola.

1.     Pomoc w przygotowaniu strojów do występów, teatrzyków. (IX-VI)

2.     Pomoc w wykonaniu strojów karnawałowych. (IX-VI)

 

Udział członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych.

Udział w uroczystościach rodzinnych: Dnia Babci i Dziadka, zakończenie roku przedszkolnego. (I, VI)


Zwierzaki - przedszkolaki

Jeżyki

Grupa jezyków
więcej

Wiewiórki

Grupa jezyków
więcej

Ptaki

Grupa jezyków
więcej

Borsuki

Grupa jezyków
więcej

Niedźwiedzie

Grupa jezyków
więcej

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krasnala Hałabały w Turku
ul. Browarna 5
62-700 Turek

tel: (63) 278 54 61

przedszkole8_turek@interia.pl

Przedszkole Samorządowe nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krasnala Hałabały w Turku
ul. Browarna 5
62-700 Turek