Zaloguj się

Przedszkole samorządowe

Numer 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krasnala Hałabały w Turku

Ptaki


Oddział II - 4-latki


Nauczycielki prowadzące:

mgr Wioletta Urbanowska

mgr Nina Ciepłucha


Zajęcia dodatkowe organizowane dla dzieci z grupy II:

- zabawy ruchowe w suchym basenie;

- warsztaty czytelnicze;

- zajęcia umuzykalniające;

- audycje z cyklu „Spotkania z muzyką”;

- przedstawienia teatralne.


PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI - ROK SZKOLNY 2019/2020

Cel ogólny: wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem, umożliwienie
im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

 

Cele szczegółowe:

- dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych przedszkola
i środowiska rodzinnego;

- włączanie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola;

- stwarzanie partnerskich relacji między rodzicami, a nauczycielami w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci, a także współudział
w rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych;

- współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci;

- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych;

- dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, poznanie jego indywidualnych potrzeb, zainteresowań i uzdolnień;

- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.

 

ZADANIA I FORMY REALIZACJI.

Poznanie dzieci i ich środowiska.

1.     Przeprowadzenie obserwacji dziecka.

2.     Rozmowy indywidualne, konsultacje, odbywane z inicjatywy nauczycieli
i rodziców.

3.     Bieżące rozmowy dotyczące dziecka oraz wynikające z codziennej pracy przedszkola i grupy.

4.     Prowadzenie wywiadów i rozmów w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

5.     Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych i dydaktycznych.

Zachęcanie rodziców do współdziałania.

1.    Zapoznanie rodziców z dokumentacją przedszkola (Spotkanie organizacyjne 10. IX. 2019).

2.    Systematyczne prowadzenie kącików grupowych: aktualizowanie prac plastycznych dzieci, prezentacja zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych, nauczanych wierszy
i piosenek (IX-VI).

3.    Prowadzenie kącika dla rodziców: umieszczanie informacji o uroczystościach
 i ważnych wydarzeniach, wywieszanie artykułów na różne tematy.

4.    Udział rodziców w organizowanych  konkursach, uroczystościach (IX-VI).

5.    Zachęcanie do systematycznego odwiedzania strony internetowej przedszkola.

6.    Prowadzenie przez rodziców zajęć dotyczących ich pracy, zawodu. Wycieczki
do zakładów pracy. (IX-VI)

7. Pomoc w przygotowaniu strojów do występów, teatrzyków. (IX-VI

8. Informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej. (IX-VI)

Zachęcanie rodziców do udziału w uroczystościach, zajęciach otwartych, spotkaniach grupowych.

1.     Udział członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych - udział
w uroczystościach rodzinnych: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca.

2.     Organizowanie zebrań, zajęć otwartych, warsztatów dla rodziców
w przedszkolu (warsztaty z edukacji matematycznej XI,  spotkanie wiosenne – III - IV, zajęcie  otwarte podsumowujące dotychczasową pracę w grupie 3,4 - latków VI).

3.     Zachęcanie rodziców do czytania w przedszkolu  bajek dzieciom (IX-VI).

4.     Udział rodziców w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, zbierania nakrętek, zbiórka karmy dla zwierząt,  Świąteczna Paczka i innych (wg potrzeb).


Zwierzaki - przedszkolaki

Jeżyki

Grupa jezyków
więcej

Wiewiórki

Grupa jezyków
więcej

Ptaki

Grupa jezyków
więcej

Borsuki

Grupa jezyków
więcej

Niedźwiedzie

Grupa jezyków
więcej

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krasnala Hałabały w Turku
ul. Browarna 5
62-700 Turek

tel: (63) 278 54 61

przedszkole8_turek@interia.pl

Przedszkole Samorządowe nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krasnala Hałabały w Turku
ul. Browarna 5
62-700 Turek