Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze

Nasi sprzymierzeńcy oraz stosowane metody i formy pracy

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze

Dziecko w wieku przedszkolnym wielu spraw nie jest jeszcze w stanie w pełni zrozumieć, wiele jednak może przeżyć: zachwyt, szacunek i podziw dla otaczającego świata. Te pierwsze przeżycia dziecięce, szczególnie te o silnym zabarwieniu emocjonalnym, są najbardziej trwałe i pozostają na całe życie. Dlatego w codziennej pracy wychowawczo – dydaktycznej staramy się rozwijać uczucia dzieci i kształtować ich postawy moralne oraz rozwijać poczucie odpowiedzialności i poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, a szczególnie dla świata przyrody.

 

Wielkim sprzymierzeńcem w naszych działaniach jest twórczość L. Krzemienieckiej, która jest zespolona z powszednim dniem, z tym wszystkim, co bliskie dziecku, z przyrodą, z cennymi w sensie wychowawczym wartościami etycznymi. Autorka w swych opowiadaniach ukazuje piękno życia, uczy wrażliwości na ludzkie cierpienie i pojmowania dobra.

 

Wszelkie nasze działania zmierzają do tego, by rozwój dziecka przebiegał jak najpomyślniej, by mogło ono w pełni rozwinąć swoje zdolności i zainteresowania, by zawsze było akceptowane. Pragniemy stworzyć każdemu dziecku szansę na uczestnictwo w środowisku rówieśniczym, na indywidualny rozwój i wychowanie w duchu tolerancji na miarę XXI wieku.

 

Nauczycielki w pracy dydaktycznej wykorzystują elementy wielu metod wspierających rozwój dziecka.

 

Prowadzone są zajęcia z języka angielskiego. Istotą tych zajęć jest wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

 

Prowadzonych jest wiele zajęć dodatkowych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania dzieci oraz wspomagających ich rozwój.

Organizowane są różnorodne imprezy i uroczystości okolicznościowe.

Organizujemy też wiele spacerów i wycieczek oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

Uczestniczymy w różnych programach i projektach edukacyjnych, akcjach społecznych oraz konkursach i festiwalach.

 

W przedszkolu organizowane są „zajęcia otwarte”.

Dla dzieci i rodziców, którzy chcieliby skorzystać z naszej oferty organizowany jest Dzień Otwartych Drzwi