Zaloguj się

Przedszkole samorządowe

Numer 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krasnala Hałabały w Turku

Borsuki


Oddział III - 5-latki


Nauczycielki prowadzące:

mgr Justyna Witoska

mgr Magdalena Filipowicz


Zajęcia dodatkowe organizowane dla dzieci z grupy III:

- zajęcia umuzykalniające;

- audycje z cyklu „Spotkania z muzyką”;

- przedstawienia teatralne;

- bajkoterapia;

-zajęcia artystyczne - kółko plastyczne;

- zajęcia artystyczne - kółko teatralne;

- logopedia.Plan współpracy z rodzicami na rok 2020/2021

Cel ogólny: wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem, umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe:

·       dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego;

·       przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu;

·        nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami opartego na relacjach partnerskich;

·       współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci;

·       wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych;

·       dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, poznanie jego indywidualnych potrzeb, zainteresowań i uzdolnień;

·        zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola;

·       Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI:

Poznanie dzieci i ich środowiska.

1.     Przeprowadzenie obserwacji dziecka.

2.     Rozmowy indywidualne, konsultacje, odbywane z inicjatywy nauczycieli i rodziców.

3.     Bieżące rozmowy dotyczące dziecka oraz wynikające z codziennej pracy przedszkola i grupy.

4.     Prowadzenie wywiadów i rozmów w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

5.     Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych i dydaktycznych.

Zachęcanie rodziców do współdziałania.

1.     Zapoznanie rodziców z dokumentacją przedszkola: Podstawą programową wychowania przedszkolnego poznanie ramowego rozkładu dnia, systemu bezpieczeństwa, określenie zasad i form współpracy, wybór Komitetu Rodzicielskiego. (IX)

2.     Ekspozycja prac plastycznych i innych wytworów twórczości dzieci. (IX-VI)

3.     Współudział rodziców w organizowanych konkursach, wycieczkach, projektach. (IX-VI)

4.     Zachęcenie rodziców i innych członków rodzin do przeprowadzenia zajęć o swoim zawodzie lub zainteresowaniach. Wycieczki do zakładów pracy. (IX-VI)

5.     Zachęcenie rodziców i innych członków rodzin do przeprowadzenia zajęć i dzielenia się z dziećmi wiedzą i doświadczeniem na temat zasad zdrowego stylu życia. (III)

6.     Prowadzenie kącika dla rodziców: umieszczanie  istotnych informacji dotyczących życia grupy, zamieszczanie artykułów, referatów na różne tematy. (IX-VI)

7.     Udostępnianie literatury pedagogicznej i dziecięcej. (IX-VI, wg potrzeb)

8.     Zachęcanie do lektury gazetki przedszkolnej – publikacje na temat edukacji, opieki i wychowania dzieci. (X, XII, II, IV, VI)

9.     Zachęcanie do systematycznego odwiedzania strony internetowej przedszkola. (IX-VI)

10.  Informowanie rodziców o możliwości korzystania z porad specjalistów zatrudnionych w przedszkolu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.(wg potrzeb)

11.  Angażowanie do udziału w życiu grupy oraz do wykonywania różnych prac społecznych na rzecz grupy i przedszkola. (IX-VI)

Zachęcanie rodziców do udziału w zajęciach otwartych, spotkaniach grupowych.

1.     Organizowanie zebrań, zajęć otwartych, warsztatów dla rodziców w przedszkolu (edukacja matematyczna XI, prezentacja wiadomości i umiejętności nabytych przez dzieci w bieżącym roku szkolnym VI ). (XI,VI)

2.     Organizowanie spotkań z rodzicami i innymi członkami rodzin wykonującymi ciekawe zawody. (IX-VI)

3.     Zachęcanie rodziców i innych członków rodzin do czytania w przedszkolu bajek dzieciom. (IX-VI)

4.     Udział rodziców w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, zbierania nakrętek i innych. (wg potrzeb).


Zwierzaki - przedszkolaki

Jeżyki

Grupa jezyków
więcej

Wiewiórki

Grupa jezyków
więcej

Ptaki

Grupa jezyków
więcej

Borsuki

Grupa jezyków
więcej

Niedźwiedzie

Grupa jezyków
więcej

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krasnala Hałabały w Turku
ul. Browarna 5
62-700 Turek

tel: (63) 278 54 61

przedszkole8_turek@interia.pl

Przedszkole Samorządowe nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krasnala Hałabały w Turku
ul. Browarna 5
62-700 Turek