Wiadomości ogólne

Wiadomości ogólne

Wiadomości ogólne

Nad wszechstronnym rozwojem naszych wychowanków czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Zapewnia ona opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz stwarza warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

Oprócz wysokich kwalifikacji wyróżnia nas zaangażowanie zawodowe, potrzeba ciągłego samodoskonalenia oraz umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i doświadczeń w codziennej pracy.

Promocja zgodnego współżycia w grupie oraz tolerancji, stanowi główne wyzwanie dla doświadczonej kadry pedagogicznej. Wartościami, którymi się kierujemy, są: odpowiedzialność, zrozumienie i szacunek dla drugiego człowieka.

Innym zadaniem zespołu nauczycieli jest wnikliwe poznanie wszystkich dzieci tak, by zorganizować jak najlepsze dla ich rozwoju warunki nauczania i wychowania.

Nauczycielki w codziennej pracy wspiera personel administracyjno – obsługowy oraz wiele instytucji o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i artystycznym.

Cały personel przedszkola przebył szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.