Zaloguj się

Przedszkole samorządowe

Numer 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krasnala Hałabały w Turku

Ptaki


Oddział II - 4-latki


Nauczycielki prowadzące:

mgr Nina Ciepłucha

mgr Magdalena Filipowicz


Zajęcia dodatkowe organizowane dla dzieci z grupy II:

- zabawy ruchowe w suchym basenie;

- zajęcia umuzykalniające;

- audycje z cyklu „Spotkania z muzyką”;

- przedstawienia teatralne.


PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI - ROK SZKOLNY 2020/2021


Cel ogólny: wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem, umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe:

- dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego;

- włączanie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola;

- stwarzanie partnerskich relacji między rodzicami, a nauczycielami w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci, a także współudział w rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych;

- współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci;

- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych;

- dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, poznanie jego indywidualnych potrzeb, zainteresowań i uzdolnień;

- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI:

I. Poznanie dzieci i ich środowiska:

1. Przeprowadzenie obserwacji dziecka.

2. Rozmowy indywidualne, konsultacje, odbywane z inicjatywy nauczycieli i rodziców.

3. Bieżące rozmowy dotyczące dziecka oraz wynikające z codziennej pracy przedszkola i grupy.

4. Prowadzenie wywiadów i rozmów w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

5. Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych i dydaktycznych.

II. Zachęcanie rodziców do współdziałania:

1. Zapoznanie rodziców z dokumentacją przedszkola  (IX):

2.  Systematyczne prowadzenie kącików grupowych:

    - wystawki prac plastycznych dzieci;
    - prezentacja zamierzeń opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych;
    - prezentacja nauczanych wierszy i piosenek (IX-VI).

3.  Prowadzenie kącika dla rodziców:

   - umieszczanie informacji o uroczystościach i ważnych wydarzeniach,

   - wywieszanie artykułów na różne tematy.

4.  Udział rodziców w organizowanych  konkursach, uroczystościach (IX-VI).

5.  Zachęcanie do systematycznego odwiedzania strony internetowej przedszkola.

6.  Prowadzenie przez rodziców zajęć dotyczących ich pracy, zawodu. Wycieczki do zakładów pracy. (X-VI).

7.  Pomoc w przygotowaniu strojów do występów, teatrzyków. (X-VI).

8.  Pomoc rodziców w organizacji:

   -  uroczystości choinkowej (przygotowanie paczek dla dzieci);

   -  festynu z okazji Dnia Dziecka;

   -  propozycje rodziców organizowanych dla dzieci uroczystości na terenie grupy

9. Informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług poradni psychologiczno-  pedagogicznej. (IX-VI)

III. Zachęcanie rodziców do udziału w uroczystościach, zajęciach otwartych, spotkaniach grupowych:

1. Udział członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych - udział w uroczystościach   rodzinnych: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca.

2. Organizowanie zebrań, zajęć otwartych, warsztatów dla rodziców w przedszkolu:

    - zapoznanie z polskimi tradycjami „Andrzejki”(XI);

    - zajęcie otwarte: „Odimienna Nauka Języka Ireny Majchrzak” (III) .

3. Zachęcanie rodziców do czytania w przedszkolu bajek dzieciom (X-VI).

4. Udział rodziców w akcjach charytatywnych, np. zbiórka nakrętek; zbiórka baterii; „Góra Grosza”; zbiórka karmy dla zwierząt; Świąteczna Paczka.


Zwierzaki - przedszkolaki

Jeżyki

Grupa jezyków
więcej

Wiewiórki

Grupa jezyków
więcej

Ptaki

Grupa jezyków
więcej

Borsuki

Grupa jezyków
więcej

Niedźwiedzie

Grupa jezyków
więcej

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krasnala Hałabały w Turku
ul. Browarna 5
62-700 Turek

tel: (63) 278 54 61

przedszkole8_turek@interia.pl

Przedszkole Samorządowe nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krasnala Hałabały w Turku
ul. Browarna 5
62-700 Turek