Zajęcia dodatkowe

Oferta zajęć dodatkowych

Zajęcia dodatkowe

JĘZYK ANGIELSKI (prowadzony jest w ramach podstawy programowej)

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w oparciu o program „Przygoda z językiem angielskim”. Jego celem jest uwrażliwienie dziecka na język angielski i zachęcanie do odkrywania świata. Wspiera on dzieci w budowaniu własnej tożsamości, kształtowaniu postawy otwartości, tolerancji i poszanowania innych kultur. Istotą zajęć jest wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Na zajęcia zaprasza pani Dorota Męderska.

 

BAJKOTERAPIA

Zajęcia z Bajkoterapii sa prowadzona na podstawie programu „W świecie bajek". Celem programu jestniwelowanie wszelkich obaw dzieci poprzez wskazanie źródła niebezpieczeństwaoraz udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu wszelkich stanów lękowych.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są przez nauczycielki poszczególnych oddziałów.

 

RYTMIKA

To dobra zabawa i rozrywka, której celem jest zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami muzyki, kształcenie wrażliwości muzycznej i motoryki całego ciała oraz rozwijanie kontaktów społecznych poprzez zabawy taneczno – rytmiczne.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są przez nauczycielki poszczególnych oddziałów.

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA 

To zespół ćwiczeń gimnastycznych, których celem jest podniesienie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej dzieci.

Zajęcia organizowane  raz w tygodniu, dla dzieci o zaburzonej sprawności ruchowej. Zaprasza na nie pani Magdalena Rohn

 

ZABAWY RUCHOWE W SUCHYM BASENIE

Suchy basen to dobre miejsce do zabaw i ćwiczeń ruchowych uwielbianych przez dzieci. Stymulują one koordynację przestrzenną, rozwój ruchowy i sensoryczny dzieci.

Zabawy organizowane są dla dzieci 3,4-letnich. Odbywają się one raz w tygodniu i prowadzone są przez nauczycielki poszczególnych oddziałów.

 

KÓŁKO PLASTYCZNE

Zajęcia plastyczne prowadzone są w oparciu o program „Artystą byc w przedszkolu”. W trakcie zajęć dzieci zdobywają wiele nowych doświadczeń poprzez nabywanie umiejętności plastycznych oraz poznawanie technik plastycznych, a następnie wykorzystują je wyrażając w tworzonych dziełach siebie i swoje przeżycia.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 6 - letnich, posiadających predyspozycje plastyczne. Odbywają się raz w tygodniu. Zaprasza na nie pani Justyna Witoska

 

LOGOPEDIA

Mowa najintensywniej rozwija się u dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dlatego w przedszkolu organizowane są zajęcia logopedyczne. Ich celem jest usuwanie wad wymowy oraz rozwijanie i doskonalenie komunikacji językowej dzieci.

Opieką logopedyczną objęte są dzieci 5,6-letnie, wyłonione w trakcie przesiewowych testów logopedycznych, oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach. Odbywają się one raz w tygodniu. Zajęcia prowadzi pani Magdalena Pikuła.

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone są dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które posiadają wskazania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej do ich prowadzenia. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci.

Zajęcia prowadzą pani: Justyna Bocian

 

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które posiadają wskazania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej do ich prowadzenia. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci.

Zajęcia prowadzą panie: Agata Rutkowska i Katarzyna Śliwińska 

 

RELIGIA

Zajęcia religii prowadzone są w oparciu o program „Tak dla Jezusa”. Cele programu to: otwieranie na miłość Boga, kształtowanie postawy pełnej ufności, budzenie poczucia trwałej obecności Boga, na którą dziecko uczy się odpowiadać podjęciem uczestnictwa w życiu Kościoła.

Religia organizowana jest dla dzieci uczęszczających ostatni rok do przedszkola. Zajęcia odbywają się na wniosek rodziców, dwa razy w tygodniu. Prowadzi je pan Dawid Łysiak vel Kempiński

 

SPEKTAKLE TEATRALNE

Umożliwiają one dziecku kontakt z szeroko pojętą sztuką, która odgrywa ważną rolę w jego rozwoju emocjonalnym i społecznym. To świetna zabawa dla najmłodszych i motor do rozwijania abstrakcyjnego myślenia oraz kształtowania dziecięcej wyobraźni i wrażliwości.

Spektakle teatralne przygotowywane są przez profesjonalne firmy teatralne i organizowane są raz w miesiącu.

 

AUDYCJE MUZYCZNE z cyklu "Spotkania z muzyką"

Organizowane one są przy współpracy z Artystyczną Agencją Muzyczną „Art – Es”. Celem zajęć jest upowszechnianie muzyki. Merytorycznie i metodycznie przygotowani prowadzący prezentują dzieciom żywą muzykę oraz omawianą ją w sposób przystępny i ciekawy. Audycje te stanowią swoistą pogadankę o muzyce, instrumentach, kompozytorach, formach i stylach muzycznych, prowokując dzieci do aktywnego udziału w koncercie.

„Spotkania z muzyką” odbywają się  raz w miesiącu.