Zaloguj się

Przedszkole samorządowe

Numer 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krasnala Hałabały w Turku

Niedźwiedzie


Oddział IV - 6-latki


Nauczycielki prowadzące:

mgr Katarzyna Śliwińska

mgr Agnieszka Wieczorek


Zajęcia dodatkowe organizowane dla dzieci z grupy IV:

- zajęcia umuzykalniające;

- audycje z cyklu „Spotkania z muzyką”;

- przedstawienia teatralne;

- bajkoterapia;

- zajęcia artystyczne - kółko plastyczne;

- zajęcia teatralne - kółko teatralne;

- zajęcia matematyczne;

- logopedia;

- religia.


PLAN WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI - ROK SZKOLNY 2020/2021


Cel ogólny: wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem, umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe:

- dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego;

- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu;

- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami opartego na relacjach partnerskich;

- współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci;

- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych;

- dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, poznanie jego indywidualnych potrzeb, zainteresowań i uzdolnień;

- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.


ZADANIA I FORMY REALIZACJI:

Poznanie dzieci i ich środowiska.

1. Przeprowadzenie obserwacji dziecka.

2. Rozmowy indywidualne, konsultacje, odbywane z inicjatywy nauczycieli i rodziców.

3. Bieżące rozmowy dotyczące dziecka oraz wynikające z codziennej pracy przedszkola i grupy.

4. Prowadzenie wywiadów i rozmów w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

5. Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych i dydaktycznych.


Zachęcanie rodziców do współdziałania.

1. Zapoznanie rodziców z dokumentacją przedszkola: Podstawą programową wychowania przedszkolnego poznanie ramowego rozkładu dnia, systemu bezpieczeństwa, określenie zasad i form współpracy, wybór Komitetu Rodzicielskiego. (IX)

2. Ekspozycja prac plastycznych i innych wytworów twórczości dzieci. (IX-VI)

3. Zachęcenie rodziców i innych członków rodzin do przeprowadzenia zajęć o swoim zawodzie lub zainteresowaniach. (IX-VI).

4. Prowadzenie kącika dla rodziców: umieszczanie  istotnych informacji dotyczących życia grupy, zamieszczanie artykułów, referatów na różne tematy. (IX-VI)

5. Udostępnianie literatury pedagogicznej i dziecięcej. (IX-VI, wg potrzeb)

6. Zachęcanie do lektury gazetki przedszkolnej – publikacje na temat edukacji, opieki i wychowania dzieci. (X, XII, II, IV, VI)

7. Zachęcanie do systematycznego odwiedzania strony internetowej przedszkola. (IX-VI)

8. Informowanie rodziców o możliwości korzystania z porad specjalistów zatrudnionych w przedszkolu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.(wg potrzeb)

9. Informowanie rodziców o postępach dziecka w nauce i zachowaniu. (IX-VI)

10. Angażowanie do udziału w życiu grupy oraz do wykonywania różnych prac społecznych na rzecz grupy i przedszkola. (IX-VI)


Zachęcanie rodziców do udziału w zajęciach otwartych, spotkaniach grupowych.

1. Organizowanie zebrań, zajęć otwartych, warsztatów dla rodziców w przedszkolu (przedstawienie na świąteczne dni XII, edukacja językowa IV). (XII, IV)

2. Dyżury nauczycielskie. (IX-VI)

3. Organizowanie spotkań z rodzicami i innymi członkami rodzin wykonującymi ciekawe zawody. (IX-VI)

4. Zachęcanie rodziców i innych członków rodzin do czytania w przedszkolu bajek dzieciom. (IX-VI)

5. Udział rodziców w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, zbierania nakrętek i innych (wg potrzeb).


Zwierzaki - przedszkolaki

Jeżyki

Grupa jezyków
więcej

Wiewiórki

Grupa jezyków
więcej

Ptaki

Grupa jezyków
więcej

Borsuki

Grupa jezyków
więcej

Niedźwiedzie

Grupa jezyków
więcej

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krasnala Hałabały w Turku
ul. Browarna 5
62-700 Turek

tel: (63) 278 54 61

przedszkole8_turek@interia.pl

Przedszkole Samorządowe nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krasnala Hałabały w Turku
ul. Browarna 5
62-700 Turek